• 2023-2024
 • Hazekeutel schittert en straolt!

 • Warning: Attempt to read property "content_title" on bool in /data/cms/releases/462/core/core/core.func.php on line 2070

  Reglementen

  Optochtreglement

  Doelstelling: Op vastelaoveszondag een kienderoptocht door Venray laten trekken, die optimaal
  plezier verschaft aan deelnemers en toeschouwers.

  Algemeen:

  • De optochtcommissie is onderdeel van Jeugdvastelaovesvereniging D’n Hazekeutel.
  • De gemeentelijke vergunning evenals de verzekeringen vragen ons om dit reglement op te
   stellen en kenbaar te maken bij de deelnemers aan de Kienderoptocht.

  Optochtcommissie:

  • Ordecommissarissen zijn herkenbaar aan een rode kiel en kieps met het Venray-logo.
   Verkeersregelaars dragen een oranje hesje.
  • Ordecommissarissen en verkeersregelaars zijn vrijwilligers; gedraag je netjes naar hen toe.
  • De ordecommissarissen en verkeersregelaars geven aanwijzingen over opstellingen en
   begeleiden de gehele optocht. Zij hebben de taak de optocht veilig en gelijkmatig te doen
   verlopen. Aanwijzingen van hen dienen opgevolgd te worden.
  • In alle situaties, onduidelijkheden of geschillen waarin dit reglement niet voorziet, beslist
   uitsluitend en bindend de optochtcommissie.

  Inschrijven van deelnemers aan de optocht:

  • Data voor opgaven worden bekend gemaakt in regionale weekbladen, via de sociale media
   van D’n Hazekeutel en via de website.
  • Het inschrijfformulier dient digitaal ingevuld te worden via de website van D’n Hazekeutel of
   kan op de ochtend zelf (tot 13:30 uur) op papier worden ingevuld bij Schouwburg Venray. Van
   deelnemers wordt verwacht dat zij deze naar eer en geweten invullen.
  • Inschrijven voor en deelname aan de optocht is gratis.

  Opstellingen:

  • Bekendmaking van de opstelling, de opstellingsplek, de route en de ontbindingsplek geschied
   via weekblad Peel en Maas, via de sociale media van D’n Hazekeutel en via de website.
  • Zorg dat het groepsnummer op tijd is opgehaald. Zie hiervoor berichtgeving in Peel en Maas
   of op sociale media. Neem hierbij ook je inschrijfformulier mee (digitaal of op papier).
  • Bij het afhaalpunt ontvangen de deelnemers hun nummerbordje conform de opstelling zoals
   vooraf gepubliceerd en gecommuniceerd.
  • Deelnamenummers dienen na de optocht bij de ingang van Schouwburg Venray bij de
   optochtcommissie ingeleverd te worden, waarna je deelnamemedailles ontvangt.
  • Getracht wordt muziek, wagens en groepen per categorie zo goed mogelijk over de optocht te
   verdelen.

  Verloop van de optocht:

  • Deelnemers dienen zorg te dragen voor een aangesloten optocht.
  • Na een act of stunt, waarbij men kort stilstaat om iets aan het publiek te tonen, dient snel
   aansluiting verkregen te worden.
  • Het vroegtijdig verlaten van de optocht is (onder normale omstandigheden) niet toegestaan.
  • Aanwijzingen van ordecommissarissen en verkeersregelaars dienen opgevolgd te worden.

  Jurering:

  • Deelname aan jurering geschiedt volgens de volgende categorieën: eenlingen, duo’s, kleine
   groepen (3 t/m 10 personen), grote groepen (vanaf 11 personen), wagens, basisscholen.
  • Indien er gebruikt wordt gemaakt van een wagen, doe je automatisch mee in twee
   categorieën.
  • De jury zal bij het toekennen van de punten rekening houden met de zelfwerkzaamheid van
   kinderen.
  • De jury reikt een hoofdprijs uit in de vorm van een grote wisselbeker. Deze kan door elke
   categorie worden gewonnen. De wisselbeker dient vóór 11 november weer ingeleverd te zijn
   bij D’n Hazekeutel.
  • Per deelnemerscategorie wordt op de volgende onderwerpen beoordeeld:
   • dee.
   • Uitvoering.
   • Presentatie.
  • Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

  Thema en versiering:

  • Het thema van de Kienderoptocht wordt bekend gemaakt op de website van D’n Hazekeutel
   en in verschillende media.
  • Het idee van de act hoeft niet het motto van D’n Hazekeutel te zijn, maar het mag uiteraard
   wel.
   • Voorkeur: Gebruik veel felle kleuren.
   • Voorkeur: Maak korte en duidelijk teksten op verschillende hoogtes.
  • Er mag geen gebruik worden gemaakt van kunststof serpentines/confetti. Gemeente Venray
   brengt het opruimen hiervan in rekening bij de gebruikers.
  • Deelnemers kunnen zich ten alle tijden tot de optochtcommissie wenden om adviezen te
   verkrijgen op technisch en artistiek vlak.
  • Er zijn bolderkarren ter beschikking gesteld voor gebruik tijdens de optocht. Neem met ons
   contact op, mocht u hier gebruik van willen maken.

  Aansprakelijkheid:

  • Deelname van de Kienderoptocht geschiedt geheel op eigen risico.
   Jeugdvastelaovesvereniging D’n Hazekeutel acht zich niet aansprakelijk voor welke vorm van
   schade dan ook.
  • Iedereen die aan de optocht deelneemt, dient verzekerd te zijn tegen wettelijke
   aansprakelijkheid. Dit geldt eveneens voor de gebruikte voertuigen.
  • Tenminste één meerderjarig persoon per groep deelnemende minderjarigen, dient als
   hoofdverantwoordelijke aangesproken te kunnen worden door de optochtcommissie.

  Eisen wagens:

  • Onder wagens worden praalwagens en carnavalswagen verstaan, maar ook uitgebouwde
   bolderkarren, zeepkisten, kruiwagens, e.d.
  • Omvang van de deelnemende voertuigen mag de volgende grenzen niet overschrijden:
   • Lengte: 15.0 meter.
   • Breedte: 3.25 meter.
   • Hoogte: 4.0 meter.
  • Bovengenoemde afmetingen zijn bepaald aan de hand van aanwezige kabels, verlichting,
   bomen etc. op de route.
  • Op wagens dienen de aanwezige personen een houvast te hebben die minimaal 1x op 1.00
   meter hoogte en minimaal 1x op 0.50 meter hoogte zit.
  • Een praalwagen dient mechanisch te worden voortbewogen.
  • Bij wagens dient een meerderjarige begeleider aanwezig te zijn, die voorkomt dat er schade
   ontstaat aan overhangende takken, kabels en waakt voor de veiligheid van toeschouwend
   publiek. Voorkom uitstekende onderdelen!
  • Eenieder die plaatsneemt op een wagen (voortgetrokken door personen of een voertuig) dient
   tegen ongevallen verzekerd te zijn.

  Veiligheid en risico:

  • Bij een ongeval of problemen dient men direct de dichtstbijzijnde ordecommissaris te
   waarschuwen. Deze weet wat te doen en zal zo nodig, via commissieleden, medische hulp
   inschakelen.
  • Tijdens de optocht is het Rode Kruis aanwezig. Zij zullen, indien nodig, door de
   ordecommissarissen en commissieleden geraadpleegd worden.
  • Politieassistentie is door de optochtcommissie oproepbaar.
  • Naast de ordecommissarissen worden meerdere gecertificeerde verkeersregelaars ingezet
   voor een veilig verloop van de optocht.

  Ongeoorloofd:

  • Het gebruik van dieren (alle soorten) in de optocht is niet toegestaan.
  • Het gebruik van alcohol en drugs tijdens de optocht is verboden.
  • Open vuur is niet toegestaan.
  • Wanneer naar inzicht van de optochtcommissie, acts of motto’s kwetsend zijn voor personen
   of zaken of indien niet aan veiligheidseisen is voldaan, kan uitsluiting van deelname aan de
   optocht het gevolg zijn.
  • Het is niet toegestaan tijdens de optocht reclame te maken voor bedrijven, instellingen etc.
  • Ledenwerving voor een vereniging of club is tijdens de optocht niet toegestaan.
  • Reclame-uitingen op voertuigen dienen onherkenbaar te worden gemaakt.

  Communicatie:

  • Bekendmaking van de opstelling, de opstellingsplek, de route en de ontbindingsplek geschied
   via weekblad Peel en Maas, via de sociale media van D’n Hazekeutel en via de website.
  • De einduitslag van de Kienderoptocht wordt vermeld in weekblad Peel en Maas, via de sociale
   media van D’n Hazekeutel en via de website.
  • Data voor opgaven worden bekend gemaakt in regionale weekbladen, via de sociale media
   van D’n Hazekeutel en via de website.
  • Voor vragen over de optocht, van welke aard dan ook kunt u contact opnemen via het
   mailadres: info@hazekeutel.nl.